Μαθήματα

  

Μαθήματα Γενικής παιδείας:

Αισθητική Αγωγή: Ο Γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) είναι να γνωρίσει ο μαθητής τις Εικαστικές τέχνες και να εμβαθύνει σ? αυτές μέσα από την ευρύτερη δυνατή εργαστηριακή δραστηριότητα έρευνας και δημιουργίας εικαστικών έργων, αλλά και μέσα από τη γνώση και την κατανόηση της Τέχνης, ώστε να καλλιεργήσει ο μαθητής την προσωπική του αισθητική έκφραση και ευαισθησία του Ωραίου στη φύση και στη ζωή ,ως θεατής και ως δημιουργός.

Γλωσσική Διδασκαλία: Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, υπεύθυνα και δημιουργικά τον προφορικό και γραπτό λόγο και η ενδυνάμωση της επικοινωνιακής ικανότητας και συναισθηματικής ανάπτυξης με τελικό στόχο την κοινωνική προσαρμογή και την αυτονομία.

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Ο σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για τους μαθητές/τριες των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) είναι η γνώση του ρόλου τους ως πολιτών, η κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην καθημερινή ζωή εντός και εκτός του σχολείου, για την επιτυχή κοινωνική προσαρμογή τους και την μελλοντική ένταξη και ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Μαθηματικά: Πρώτιστος στόχος και σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ είναι η κοινωνική προσαρμογή και η αυτονομία του μαθητή (αντίληψη και χρήση μαθηματικών όρων, εννοιών, πράξεων), κατά το μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του.

 Μουσική Αγωγή: Η μουσική στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην ανάπτυξη της κατανόησης και απόλαυσης της μουσικής και στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των παιδιών. Όλα αυτά θα αναπτυχθούν μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.

 Πληροφορική: Βασικός σκοπός του μαθήματος της πληροφορικής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μία σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών του Η/Υ, σε βάθος ανάλογο με τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους και σε εύρος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων γενικού χαρακτήρα αλλά και να ενδυναμώσουν την μεθοδικότητά τους.  

Φυσική Αγωγή: Η Φυσική Αγωγή συμβάλλει στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών, στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια, καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της υγείας τους.